Ειδικός στόχος: Βελτίωση των συστημάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

Θεματικός στόχος/προτεραιότητα: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).

Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων (business incubators).

Προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα υποστήριξης των ΜμΕ για την επιχειρηματικότητα προβλέπεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που αντιμετωπίζουν δύο βασικούς τύπους παραγόντων, αυτούς που καθορίζουν τη λήψη αποφάσεων για νέες επιχειρήσεις και αυτούς που καθορίζουν την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στην πρώτη περίπτωση, οι δραστηριότητες σχετίζονται με την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, τη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχειρηματικής ιδέας, την ικανότητα πρόσβασης σε εργαλεία χρηματοδότησης, τις ευκαιρίες δικτύωσης, ιδίως την προσβασιμότητα σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και τέλος την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με θέματα όπως η διαχείριση κινδύνου κ.λπ.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι δραστηριότητες προσανατολίζονται σε επιχειρηματικές πτυχές όπως ειδικευμένοι πόροι, εργαλεία και τεχνικές ποιότητας και καινοτομίας, εισαγωγή στις τρέχουσες διαδικασίες, θέση μάρκετινγκ και προώθησης στη στρατηγική της επιχείρησης κ.λπ. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ο συνδυασμός των υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω ολόκληρου του προβλεπόμενου πλέγματος δραστηριοτήτων, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτος και προσαρμόσιμος σε ό,τι χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή καθώς και σε ποιον χρειάζεται το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών (profiling).

Σχετικά

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα