Το πλέγμα δράσεων, που θα υλοποιηθούν σε διάστημα 24 μηνών, περιλαμβάνει παρεμβάσεις (αυστηρά ήπιες δράσεις) στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικής κουλτούρας, βοηθώντας τη δημιουργία επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη στήριξη νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο σύνολο δράσεων, μέσω αυτού του έργου, έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει κυρίως τα ακόλουθα βασικά ζητήματα, που θεωρείται ότι επηρεάζουν σημαντικά τις υπάρχουσες επιχειρηματικές συνθήκες σε διασυνοριακό επίπεδο:

  1. Πληροφοριακές ατέλειες – δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις πρόσβαση σε παρόμοιες πληροφορίες
  2. Ατέλειες δημιουργίας γνώσης – η γνώση δεν μοιράζεται και το αποτέλεσμα της «διάχυσης» δεν ωφελεί όλες τις επιχειρήσεις (συνήθως περιορίζεται μεταξύ των φορέων καινοτομίας)
  3. Ατέλειες της αγοράς – έλλειψη οριζόντιων υπηρεσιών υποστήριξης
  4. Αποτυχία δικτύωσης – αδύναμοι κρίκοι ή καθόλου κρίκοι ακόμη και σε τομεακή βάση

Η ανάπτυξη δυναμικών επιχειρηματικών συνθηκών, ωστόσο, συνεπάγεται παρεμβάσεις σε διάφορες πτυχές όπως: κανονιστικό πλαίσιο, μέγεθος αγοράς, πρόσβαση στην εργασία — γνώση — χρηματοδότηση και επιχειρηματική νοοτροπία και νοοτροπία καινοτομίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την περιορισμένη, αν και ανύπαρκτη, δυνατότητα παρέμβασης στους δύο πρώτους τομείς (νομοθεσία και αγορά), επικεντρώνεται στις δύο τελευταίες πτυχές και, ως εκ τούτου, προβλέπει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση ή την ενεργοποίηση:

  1. Πρόσβαση και αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ
  2. Θετική στάση απέναντι στα προγράμματα δικτύωσης και συνεργασίας
  3. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνώσης
  4. Ανάπτυξη δυνατοτήτων
  5. Ευαισθητοποίηση και
  6. Η στάση του ατόμου και της κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα.

Οι εταίροι συμφώνησαν να αναλάβουν μια πρωτοβουλία, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν ένα κοινό (διασυνοριακό) εμπόδιο: η ομάδα-στόχος συνήθως έρχεται αντιμέτωπη με περιορισμένη πρόσβαση σε υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης για λόγους που σχετίζονται είτε με τη γεωγραφική κάλυψη είτε με τους πραγματικούς περιορισμούς της φύσης των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα,  το ανωτέρω αποτελεί  παράγοντα που επηρεάζει ή αποθαρρύνει τη δημιουργία επιχειρήσεων συνολικά. Έχοντας αυτό κατά νου, το σύνολο των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων αντιμετωπίζει δύο κύριους τύπους παραγόντων, εκείνους που καθορίζουν τη λήψη αποφάσεων για νέες επιχειρήσεις και εκείνους που καθορίζουν την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στην πρώτη περίπτωση, οι δραστηριότητες σχετίζονται με την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, τη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχειρηματικής ιδέας, την ικανότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, τις ευκαιρίες δικτύωσης, ιδίως την προσβασιμότητα σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και τέλος την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με θέματα όπως η διαχείριση κινδύνων κ.λπ. Στη δεύτερη περίπτωση, οι δραστηριότητες προσανατολίζονται σε επιχειρηματικές πτυχές όπως απαραίτητοι και εξειδικευμένοι πόροι,  εισαγωγή εργαλείων και τεχνικών ποιότητας και καινοτομίας στις τρέχουσες διαδικασίες, θέση μάρκετινγκ και προώθησης στη στρατηγική της επιχείρησης κ.λπ.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το μείγμα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μέσα από όλο το προβλεπόμενο πλέγμα δραστηριοτήτων, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε ό,τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή καθώς και στο ποιος έχει ανάγκη από το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών (profiling), για το λόγο αυτό εισάγονται 3 πυλώνες, οι οποίοι θα χαρακτηρίζουν την υλοποίηση του έργου καθ' όλη  τη διάρκεια:  Προσεκτική προσαρμογή, προσέγγιση με γνώμονα την αγορά και αποτελεσματική ανάπτυξη ικανοτήτων.

Σχετικά

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα