Τα αποτελέσματα του έργου συμβάλλουν στους δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος, καθώς θα ενισχύσουν το περιβάλλον επιχειρηματικής υποστήριξης που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματίες (συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων). Πιο συγκεκριμένα, το έργο SeeG θα έχει τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα:

  • Ενίσχυση του περιβάλλοντος επιχειρηματικής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω της παροχής εκπαιδευτικού προγράμματος για 152 εκπαιδευόμενους (120 ώρες στο GR &10 ημέρες στο BG), σύντομες συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για 120 εκπαιδευόμενους (52 ώρες), συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 112 συμμετέχοντες (12 συνεδρίες), εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε 40 συμμετέχοντες (16 συνεδρίες) και καθοδήγηση σε 104 συμμετέχοντες (15 συνεδρίες).
  • Ενίσχυση των διασυνοριακών δεσμών συνεργασίας, ενίσχυση της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ευαισθητοποίηση μέσω της υλοποίησης 9 τομεακών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, 2 φόρουμ ανάπτυξης επιχειρηματικής δικτύωσης, επισκέψεων μελέτης, 14 θεματικών εργαστηρίων και μέσω της λειτουργίας της πλατφόρμας «bridging gaps».

Σχετικά

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα