ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, είναι ένα από τα παλαιότερα Επιμελητήρια της χώρας. Δραστηριοποιείται στο Νομό Ροδόπης - στην «παραμεθόρια» περιοχή της Θράκης. Καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, θεωρώντας ότι η Θράκη και ιδιαίτερα ο Νομός Ροδόπης έχει τα απαιτούμενα πλεονεκτήματα για να πετύχει. Φυσικά έχει την αμέριστη στήριξη του Κράτους, το οποίο αφενός πρέπει να προσδιορίσει την ιδιαιτερότητά του και αφετέρου την προνομιακή του θέση στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 5ης Οκτωβρίου 1921, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 192/Τεύχος 8-10-1921.

Έκτοτε το Επιμελητήριο στοχεύει στα εξής:

  1. Συνέχιση των προσπαθειών για την ανάπτυξη της περιοχής και επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων.
  2. Εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων
  3. Ενημέρωση των επιχειρηματιών του Νομού Ροδόπης για διάφορα θέματα
  4. Βελτίωση και εμπλουτισμός του ενημερωτικού δελτίου του Επιμελητηρίου
  5. Υποστήριξη και ενίσχυση της Ελληνικής Εμπορικής Έκθεσης «Θράκη», και θεσμοθέτησή της ως Βαλκανική Έκθεση.
  6. Συνεργασία με τις αρχές και τους οργανισμούς της πόλης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης
Βασιλέως Γεωργίου 2β

691 00 - Κομοτηνή -
Ελλάδα

Τηλέφωνο:
+302 531 022 831

Fax:
+302 531 026 714

Email:
info@rodopicci.gr

Website:
www.rodopicci.grl

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση κονδυλίων για επιστημονική έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και την παροχή συναφών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ιδίους πόρους, με σκοπό την κάλυψη κάθε είδους αναγκαίας δαπάνης για τις ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και για έργα συνεχιζόμενης κατάρτισης,  σεμινάρια και συνέδρια, έργα παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εξειδικευμένες και κλινικές μελέτες, διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχή συμβουλών, σύνταξη προτύπων για τρίτους, σχεδιασμός και υλοποίηση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Ιδρύματος.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, με τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων, προς όφελος του Πανεπιστημίου και με σκοπό τη συμβολή στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας.

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι τα ακόλουθα:

α) Η Επιτροπή Έρευνας και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι το αρμόδιο τμήμα για την παροχή διοικητικής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη

546 36 - Θεσσαλονίκη -
Ελλάδα

Τηλέφωνο:
+30 2310 891101

Website:
www.uom.gr

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΜΠΑΝΣΚΟ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης του Μπάνσκο (EDA BANSKO) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει μέσω του διαλόγου και της εφαρμογής κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των τοπικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής του Μπάνσκο. Αποστολή μας είναι η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Για να επιτύχει τους στόχους της, η EDA Bansko εκτελεί δραστηριότητες όχι μόνο στο δήμο του Μπάνσκο, αλλά και στην περιοχή Blagoevgrad σε αναζήτηση ανάπτυξης εταιρικής σχέσης στην περιοχή στο σύνολό της. Η EDA Bansko διαθέτει μια ομάδα υψηλής εξειδίκευσης με εμπειρία στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, των οικονομικών, των κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και εμπειρογνώμονες στον τομέα της διαχείρισης έργων. Οι εμπειρογνώμονες της ΕΔΑ Μπάνσκο (που μεταδίδονται από τα μέλη) έχουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγικών δημοτικών εγγράφων, αναλύουν και μελέτες όπως: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μπάνσκο 2007 - 2013", "Στρατηγική μάρκετινγκ για την περιοχή του Μπάνσκο ως ευρωπαϊκό κέντρο χειμερινού τουρισμού" κ.λπ.

Επικοινωνία

24 A, Todorin vrah str., Bansko, Bulgaria
t/f: +359 749 95 0 95, m: + 359 896 860 750

E-mail: george@noproblemsltd.com

Κινητό: +359(89)6860750, +359(88)8520655

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – RAZLOG (LEDA Razlog)

Παροχή πληροφοριών για εκπαιδευτικά προγράμματα ΜΜΕ, σεμινάρια, επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσίαση εταιρειών και προϊόντων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, της προετοιμασίας σχεδίων μάρκετινγκ, της διαχείρισης επιχειρήσεων, της έναρξης και διαχείρισης μιας μικρής εταιρείας, της διαχείρισης ποιότητας, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της ανάπτυξης και διαχείρισης έργων. Πληροφορική και σχεδιασμός ιστοσελίδων.

Πληροφορίες για επιχειρηματικές αντιπροσωπείες, διεθνείς εκθέσεις και φόρουμ.

Επαφές με πιθανούς ξένους εταίρους.

Εξειδικευμένη βοήθεια και επαφή με τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων σε περίπτωση δηλωμένου ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Παρουσίαση της Razlog και της περιοχής σε πιθανούς ξένους επενδυτές.

Διατήρηση και παροχή βάσης δεδομένων για βουλγαρικές και ξένες εταιρείες, πρεσβείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα ενημέρωσης και τοπικές αρχές.

Το LEDA Razlog επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του Razlog και της περιοχής. Ο Οργανισμός στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της αμερόληπτης παροχής πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης. Ο οργανισμός ενθαρρύνει τη δικτύωση για την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή και τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης.

Οι στόχοι του οργανισμού είναι:

  1. Στήριξη των ΜΜΕ, της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.
  2. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
  3. Προσφορά εναλλακτικών μορφών και προγραμμάτων για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας.
  4. Παροχή βοήθειας στις τοπικές και κρατικές αρχές για την κατάρτιση σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: 1 Preobrazhenie Square, 2760 Razlog
Χώρα: Βουλγαρία
E-mai ( International ): atanas.krantchev@gmail.com

 

Σχετικά

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα