WPSTARTENDCOST
1. управление на проекти 26/04/2021 25/04/2023 54.961,40
2. комуникация и разпространение на информация 01/07/2021 31/03/2023 48.063,40
3. изграждане на мрежа 01/07/2021 31/03/2023 105.987,31
4. мрежа за подкрепа на бизнеса 01/07/2021 31/03/2023 379.820,63
общо     588.832,74За

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020".

Тази уебстраница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е отговорност единствено на Университета на Македония и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

За контакти

Университет на Македония, улица „Егнатия“ № 156, г. Солун, Гърция