ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА НА РОДОПИ

Търговско-промишлената камара на Родопи е една от най-старите камари в страната. Тя функционира в префектура Родопи - в района на Тракия. Тя полага големи усилия за икономическото, интелектуалното и културното развитие на региона, като счита, че Тракия и особено префектура Родопи разполагат с необходимите предимства, за да успеят. Естествено тя има пълната подкрепа на държавата, която от една страна трябва да определи нейната специфика, а от друга - привилегированото ѝ положение в по-големия геополитически регион.

Търговско-промишлената камара на Родопи е създадена с Кралски указ от 5 октомври 1921 г., който е публикуван в Държавен вестник 192/ брой 8-10-1921 г.

Оттогава Камарата има за цел:

  • Продължаване на усилията за развитие на региона и решаване на проблемите на предприятията.
  • Изпълнение на общински програми
  • информиране на предприемачите от префектура Родопи по различни въпроси
  • Подобряване и обогатяване на бюлетина на Камарата
  • Подкрепа и укрепване на гръцкия търговски панаир "Тракия" и институционализирането му като Балкански панаир.
  • Сътрудничество с властите и организациите в града по отношение на социалното и икономическото развитие на региона.

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СМЕТКА ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА МАКЕДОНИЯ

Специалната сметка за средства за научни изследвания на Университета на Македония е създадена през 1983 г. с цел управление и използване на средства за научни изследвания, образование, обучение, технологично развитие и иновации, както и предоставяне на свързани услуги за изпълнение на целта.

Целта на Специалната сметка за научноизследователски фондове е да управлява и разпределя средства, идващи от всякакви източници, както и от собствени ресурси, с оглед покриване на всякакъв вид необходими разходи за нуждите на осъществяването на проекти за научни изследвания, образование, обучение и развитие, както и за проекти за продължаващо обучение, семинари и конференции, проекти за предоставяне на научни, технологични и художествени услуги, специализирани и клинични изследвания, извършване на тестове, измервания, лабораторни изследвания и анализи, предоставяне на консултации, изготвяне на стандарти за трети страни, разработване и изпълнение на научни, изследователски, културни и развойни програми, както и други свързани услуги в полза на Университета.

Всички горепосочени услуги се извършват при условие, че се извършват от научния персонал на университета, с помощта на специализирани учени, в полза на университета и с цел да се допринесе за провеждането на научни изследвания.

Административните и управленските органи на специалната сметка за средства за научни изследвания са следните:

а) Комитет за научни изследвания и управление на специалната сметка за средства за научни изследвания;

б) Ръководителят на Комитета за научни изследвания и управление на специалната сметка за средства за научни изследвания

Звеното за финансова и административна подкрепа на специалната сметка за научноизследователски фондове е отговорният отдел за осигуряване на административна подкрепа и финансово управление на специалната сметка за научноизследователски фондове.

 

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - БАНСКО

Агенцията за икономическо развитие Банско е неправителствена организация, която си поставя за цел чрез диалог и осъществяване на съвместни дейности между местните власти, частния сектор и неправителствените организации да допринесе за икономическото и социалното развитие на региона на Банско. Нашата мисия е да подпомагаме местната администрация, частния сектор и други заинтересовани страни при формулирането и изпълнението на стратегии, политики и програми за икономическо и социално развитие на региона. За постигане на своите цели ЕДА Банско извършва дейности не само в община Банско, но и в Благоевградска област в търсене на партньорско развитие на региона като цяло. ЕДА Банско разполага с висококвалифициран екип с опит в областта на икономическото развитие, финансите, социалните и образователните дейности, както и с експерти в областта на управлението на проекти. Експертите на ЕДА Банско (излъчени от членовете) имат ключова роля в разработването на стратегически общински документи, анализи и проучвания като "Оперативна програма на община Банско 2007 - 2013 г.", "Маркетингова стратегия за региона на Банско като европейски център за зимен туризъм" и др.

 

АГЕНЦИЯ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - RAZLOG

Предоставяне на информация за програми за обучение на МСП, семинари, бизнес срещи, представяне на фирми и продукти. Консултации в областта на стратегическото и бизнес планиране, изготвяне на маркетингови планове, управление на бизнеса, стартиране и управление на малка фирма, управление на качеството, управление на човешките ресурси, разработване и управление на проекти. Информационни технологии и уеб дизайн. Информация за бизнес делегации, международни панаири и форуми. Контакти с потенциални чуждестранни партньори. Специализирано съдействие и контакт с местните власти и представители на бизнеса в случай на заявен инвеститорски интерес. Представяне на Разлог и региона пред потенциални чуждестранни инвеститори. Поддържане и предоставяне на база данни за български и чуждестранни фирми, посолства, неправителствени организации, медии и местни власти.

ЛИДЕ Разлог се стреми да създаде условия за устойчиво икономическо развитие на Разлог и региона. Агенцията подпомага изграждането на капацитета на малките и средните предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. Агенцията насърчава създаването на мрежи за привличане на инвестиции в региона и подобряване на възможностите за заетост.

Нашите цели:

  • Да подкрепяме МСП, иновациите и икономическото развитие.
  • Да работим за привличане на чуждестранни инвестиции.
  • Да предлагаме алтернативни форми и програми за намаляване на равнището на безработица.
  • Да подпомагаме местните и държавните власти при изготвянето на планове за регионално развитие.

 

За

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020".

Тази уебстраница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е отговорност единствено на Университета на Македония и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

За контакти

Университет на Македония, улица „Егнатия“ № 156, г. Солун, Гърция