Специфична цел: Да се подобрят системите за подкрепа на предприемачеството в МСП.

Тематична цел/приоритет: Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия, на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР).

Инвестиционен приоритет: Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори

Предложената мрежа от действия включва интервенции в обхвата на повишаване на предприемаческата култура, подпомагане на създаването на бизнес, изграждане на нови умения и подкрепа на нови и/или съществуващи предприятия. Действия, които целят насърчаване на екосистема, която подхранва предприемачеството и предприемачите в трансграничиня район и водят до подобряване на системите за подпомагане на предприемачеството на МСП. По-конкретно, ще бъде насърчавана среда, подкрепяща предприемачите (включително стартиращи фирми), чрез приспособяване на услугите към техните реални нужди, насърчаване на положително медийно отразяване и обединяването им. Партньорите се съгласиха да поемат инициатива, за да се справят с обща пречка, която е ограниченият достъп на МСП, ако има такъв, до съществуващите услуги за поддръжка. В същото време те също признават това като фактор, който влияе или обезкуражава създаването на бизнес като цяло.

За да се подобрят системите за подпомагане на предприемачеството на МСП, се предвижда набор от дейности, които са насочени към два основни вида фактори, тези, които определят вземането на решения за нов бизнес, и тези, които определят успеха и жизнеспособността на предприятията. В първия случай дейностите са свързани с подобряването на ноу-хау, процедурата за генериране на бизнес идея, способността за достъп до инструменти за финансиране, възможностите за работа в мрежа, особено достъпа до поддържащи услуги и накрая развитието на умения, свързани с въпроси като риск управление и т.н., във втория случай дейностите са ориентирани към предприемачески аспекти като квалифицирани ресурси, качество и иновации, инструменти и техники, въвеждане в настоящите процедури, маркетинг и промоционално място в стратегията на бизнеса и т.н. Освен това, заслужава да се спомене, че комбинацията от услуги, които трябва да бъдат предоставени, чрез цялата мрежа от предвидени дейности, е проектирана да бъде гъвкава и адаптивна към това, което е необходимо в момента, както и към това кой се нуждае от конкретния пакет услуги (профилиране).

За

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020".

Тази уебстраница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е отговорност единствено на Университета на Македония и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

За контакти

Университет на Македония, улица „Егнатия“ № 156, г. Солун, Гърция