Резултатите от проекта допринасят за индикаторите за резултат на програмата, тъй като ще подобрят средата за подкрепа на предприемачеството, която насърчава предприемачеството и предприемачите (включително стартиращите предприятия). По-конкретно, проектът SeeG ще има следните основни резултати:

  • Подобряване на средата за подкрепа на предприемаческия бизнес и изграждане на капацитет чрез предоставяне на програма за обучение за 152 участници (120 часа в Гърция и 10 дни в България), кратки сесии за изграждане на умения за 120 участници (52 часа), консултантски услуги за 112 участници (12 сесии), персонализирани услуги за подкрепа на 40 участници (16 сесии) и менторство за 104 участници (15 сесии).
  • Укрепване на трансграничните връзки за сътрудничество, засилване на работата в мрежа и обмена на ноу-хау и повишаване на осведомеността чрез реализирането на 9 секторни кръгли маси, 2 бизнес форума за изграждане на мрежи, учебни посещения, 14 тематични семинара и чрез функционирането на платформата за "преодоляване на пропуските".

За

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020".

Тази уебстраница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е отговорност единствено на Университета на Македония и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

За контакти

Университет на Македония, улица „Егнатия“ № 156, г. Солун, Гърция